Regulamin

Polityka prywatności, działanie plików cookies i regulamin serwisu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

BNM Real Estate Sp. z o.o. dziękuje za wizytę na naszej stronie internetowej i Państwa zainteresowanie naszymi usługami. Państwa prawo do prywatności i bezpieczeństwa danych jest dla nas priorytetem. Chcemy, aby czuli się Państwo komfortowo odwiedzając naszą stronę. Uzyskując dostęp do strony internetowej lub korzystając z niej, akceptują Państwo regulacje ustawowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO„), pragniemy Państwa poinformować, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

BNM Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000655018, REGON 366182115, NIP 5252691101, kapitał zakładowy: 25.000 zł opłacony w całości (odtąd: „Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych prosimy kontaktować się na adres e-mail: [email protected], numer telefonu: +48 22 102 12 11.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO. W celu realizacji tych praw oraz w przypadku innych pytań dotyczących Państwa danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem podanym powyżej.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu realizacji zamówienia (lub łączącej nas umowy) wraz z późniejszymi usługami, dalej w celach administracyjnych oraz w naszych własnych celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem wymaganych przez prawo środków bezpieczeństwa. W związku z realizacją własnych celów marketingowych, odbiorcami Państwa danych będą również właściciele portali społecznościowych Facebook, Instagram oraz LinkedIn, na zasadach dotyczących danych określonych przez te portale, dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jest jednak niezbędne w celu np. nawiązania kontaktu lub przedstawienia oferty.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Państwa zgody,
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. w związku z realizacją praw i obowiązków wynikających z zawartych umów lub do podjęcia działań poprzedzających do ich zawarcia,
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. na podstawie wymogów ustawowych, w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, obsługi administracyjnej, świadczenia usług marketingowych, obsługi prawnej lub doradczej.
Dane osobowe będą przekazywane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji usługi. Dotyczy to np. przekazania niezbędnych danych drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu przygotowania oferty wynajmu biur, po uprzednim kontakcie Państwa z nami w celu nawiązania współpracy. W naszej firmie dane mogą zostać przekazane do osoby, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie oferty i obsługę, współpracująca z naszą firmą na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie lub jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Dane mogą zostać również przekazane powiązanej z nami spółce BNM Poland Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000973672), świadczącej obsługę na rzecz naszych Klientów w zakresie wynajmu biur, w lokalizacjach innych niż Warszawa. Oferta poza naszą firmą, może być złożona bezpośrednio przez właściciela nieruchomości, najemcę budynku oferującego biura do wynajęcia (podnajem) lub agencję współpracującą, z którą mamy nawiązaną współpracę handlową. Państwa dane nie będą przekazywane z innych względów stronom trzecim (np. w celach marketingowych)!

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W szczególności Państwa dane są przetwarzane w trakcie realizacji procesu wynajmu biura, tj. od momentu pierwszego kontaktu, np. złożenia zamówienia na usługę lub zapytania o ofertę, poprzez etapy poszukiwania, prezentacji powierzchni, negocjacji warunków, po wykończenie i wyposażenie powierzchni, czy przeprowadzkę. Ramy czasowe tego procesu zależą od indywidualnych potrzeb oraz złożoności współpracy. Zazwyczaj trwa to od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. Ponowny kontakt może nastąpić w celu zapytania o poziom zadowolenia z usługi, a następnie w czasie poprzedzającym koniec umowy najmu, w celu zaproponowania dalszej współpracy

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oraz w naszych własnych celach marketingowych. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu na zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie. RODO gwarantuje również prawo, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 

Dane osobowe nie będą przesyłane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem:

– ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, Instagram i LinkedIn, z zastosowaniem stosowanych przez te serwisy klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów,

– serwery systemu poczty elektronicznej (Gmail) oraz systemu CRM Asari, z których korzystamy mogą znajdować się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przy czym systemy te są zgodne z warunkami RODO. Zasady dotyczące polityki prywatności znajdują się pod poniższymi linkami:

https://asaricrm.com/polityka-prywatnosci/

https://policies.google.com/privacy

 

– korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics.

Nasze strony internetowe korzystają z usługi Google Analytics, usługi Google Inc, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie odnośnie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.
Jeśli jednak na naszych stronach internetowych zostanie aktywowana anonimizacja IP, Google wcześniej skróci adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji naszej witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Zasady polityki prywatności Google dostępne są pod linkiem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

Logi serwerów

BNM Real Estate Sp. z o.o. gromadzi i przechowuje informacje w plikach logów serwera, które są automatycznie przesyłane do nas przez przeglądarkę internetową. Chodzi o następujące informacje:
Typ przeglądarki/Wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
Odsyłacz URL
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas zapytania kierowanego do serwera

Informacje te nie są przypisane do żadnej konkretnej osoby, nie są konsolidowane z innymi źródłami danych oraz nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające naszą stronę internetową. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych informacji z mocą wsteczną pod kątem jakichkolwiek konkretnych oznak nielegalnego wykorzystania.

Bezpieczeństwo
BNM Real Estate Sp. z o.o. zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest Państwa prywatność i bezpieczeństwo. W związku z tym dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych. Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zagwarantować najwyższe standardy bezpieczeństwa. Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane z zastosowaniem nowych technologii. Może to prowadzić na przykład do zmian w korzystaniu z plików cookie.

Państwa prawa do informacji
Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie musimy zadbać o to, by informacje były kierowane do właściwych osób. Aby uniknąć błędnego przekazania danych osobowych z powodu pomyłki, prosimy o wysyłanie do nas wniosków o podanie informacji, z podaniem na przykład dokładnego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska lub nazwy firmy. Wnioski proszę wysyłać na adres [email protected] względnie zapytania kierować na adres pocztowy podany powyżej z dopiskiem „Ochrona danych”.

Cookies

BNM Real Estate Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookie do śledzenia preferencji użytkowników i odpowiedniego projektowania stron internetowych. Cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na dysku twardym komputera za zgodą użytkownika. W każdej chwili mogą Państwo włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasza strona działała bez użycia plików cookie. BNM Real Estate Sp. z o.o. używa dwóch rodzajów plików cookie: tymczasowych i stałych. Tymczasowe pliki cookie (sesyjne pliki cookie) są używane do utrzymywania sesji użytkownika i informowania serwera, która strona ma być wyświetlana jako następna. Za pomocą stałych plików cookie (cookies protokołu) możemy zapisywać, które strony są odwiedzane. Cookies pomagają nam ulepszać naszą stronę internetową zgodnie z Państwa potrzebami.
Co to są Cookies? Wiele odwiedzanych stron internetowych przechowuje małe pliki tekstowe na Państwa komputerze. Umożliwia to stronie internetowej rozpoznanie komputera za każdym razem, gdy ją Państwo odwiedzacie. Pliki te nazywamy „plikami cookie”.
Używamy dwóch rodzajów plików cookie:

Typ 1: Podstawowe pliki Cookies

Używamy tych plików cookie, ponieważ są one niezbędne do zapisania ustawień i preferencji podczas Państwa wizyty lub w okresie do następnej wizyty na naszej stronie internetowej. Bez tych plików cookie korzystanie ze strony internetowej może okazać się trudne.
Gdyby ta strona posiadała funkcję logowania, plik cookie uwierzytelniania byłby przechowywany na komputerze użytkownika w celu identyfikacji użytkownika po zalogowaniu.
W przypadku wbudowanego wideo, na komputerze użytkownika zapisywany jest plik cookie sesji dla odtwarzacza multimedialnego. Ten plik cookie jest wymagany do odtwarzania zawartości wideo lub audio.

Wtyczki społecznościowe

Wiele portali społecznościowych utworzyło „wtyczki społecznościowe”, które operatorzy stron internetowych mogą integrować ze swoimi stronami internetowymi. Umożliwia to użytkownikom portali społecznościowych udostępnianie treści znajomym (i sugerowanie innych powiązanych funkcji, takich jak komentarze). Nasza strona może zawierać jedną lub większą liczbę takich wtyczek społecznościowych. Te wtyczki przechowują i uzyskują dostęp do plików cookie na komputerze użytkownika. Pozwala to portalom społecznościowym na identyfikację ich członków podczas interakcji z tymi wtyczkami.
Należy pamiętać, że te wtyczki społecznościowe mogą być również wykorzystywane przez portale społecznościowe do świadczenia usług, które wykraczają poza to, co jest absolutnie niezbędne, takich jak reklama związana ze sposobem zachowania. Użytkownicy muszą zwrócić się w wyraźny sposób o takie usługi. Ustawienia plików cookie można sprawdzić na platformie społecznościowej.

Typ 2: Statystyczne pliki cookie

Jak już wyjaśniliśmy powyżej, niniejsza strona może wykorzystywać Google Analytics, serwis analityczny Google Inc. do zbierania i analizowania informacji na temat korzystania z tej strony internetowej. Pomaga nam to poprawić jakość korzystania z naszej strony internetowej.
Informacje, które możemy zbierać, obejmują na przykład różne odwiedzane strony oraz datę i godzinę odwiedzin strony. Ponieważ Google Inc. jest firmą amerykańską, informacje te są przekazywane i przechowywane na serwerach Google Inc. w USA. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
Google Inc. może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami polityki prywatności Google dostępnymi pod linkiem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

Jak długo przechowywane są pliki Cookie?

Nie przechowujemy plików cookie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały one utworzone. Większość plików cookie, z których korzystamy, to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Oznacza to, że te pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Niektóre pliki cookie mogą być przechowywane przez dłuższy czas, na przykład jeśli użytkownik wyraźnie zażąda zapamiętania nazwy użytkownika podczas rejestracji, preferowanych ustawień językowych lub innych preferencji. Pliki cookie Google Analytics są przechowywane przez okres do dwóch lat, dzięki czemu można przeprowadzać długoterminowe analizy podczas korzystania z tej strony internetowej.

Jak mogę zablokować pliki Cookies?

Pliki cookie można blokować za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat zmiany ustawień można znaleźć na stronie internetowej używanej przeglądarki. Google Analytics można również wyłączyć. Aby wyłączyć Google Analytics, należy przejść do strony internetowej Google Tools, aby pobrać i zainstalować odpowiedni dodatek dla Państwa przeglądarki. Dodatek do wyłączenia Google Analytics jest kompatybilny z przeglądarkami Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox i Opera. Dezaktywacja Google Analytics nie ma wpływu na funkcjonalność witryny.

Disclaimer- informacje dla użytkowników tej strony internetowej.

Przy projektowaniu i publikowaniu informacji na tej stronie internetowej BNM Real Estate Sp. z o.o. postępowała zgodnie z najlepszą wiedzą. Staraliśmy się zapewnić, aby wszystkie informacje były dokładne i aktualne w momencie publikacji.
BNM Real Estate Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki osiągnięte dzięki wykorzystaniu informacji zawartych na stronie internetowej.
BNM Real Estate Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość informacji i nie odpowiada za roszczenia lub straty osób trzecich wynikające ze szkód.
Użytkownik nie przekaże stronom trzecim żadnych informacji określonych w podręcznikach programowania, obsługi i serwisu, danych technicznych lub innych informacji, które firma BNM Real Estate Sp. z o.o. może przekazywać użytkownikowi za pośrednictwem stron internetowych.
Użytkownik ma prawo wglądu do informacji i ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, w związku z którym zostały opublikowane. Jeśli użytkownik musi przekazać informacje innym osobom w celu wykonania usługi, musi zapewnić, że te inne osoby zostaną zobowiązane do zachowania podobnej poufności. Jeśli użytkownik dowie się, że znaki towarowe, nazwy handlowe, prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej są kwestionowane lub naruszane przez osoby trzecie, musi poinformować o tym BNM Real Estate Sp. z o.o. i zobowiązuje się do wsparcia BNM Real Estate Sp. z o.o. w celu ochrony jej praw . Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych ani zaproszenia do zakupu produktu lub usługi i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń względem BNM Real Estate Sp. z o. o.
BNM Real Estate Sp. z o.o. może w każdej chwili zmienić informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej bez uprzedniego powiadomienia i nie zobowiązuje się do ich aktualizacji.

Linki

BNM Real Estate Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą linki, ani za linki na stronach, do których prowadzą linki. Hiperłącza są zamieszczane wyłącznie jako usługa i nie powodują utożsamiania się z treściami, do których odsyłają linki. BNM Real Estate Sp. z o.o. nie ma wpływu na przestrzeganie zasad w zakresie ochrony danych osobowych przez podmioty trzecie. Prosimy każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności prezentowaną na odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych.

Ochrona praw autorskich i marki
Copyright 2017 BNM Real Estate Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie treści zamieszczane na niniejszej stronie, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, pliki multimedialne oraz układ graficzny, są chronione prawem autorskim i prawem własności przemysłowej. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie i użytkowanie, w tym w szczególności powielanie, kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części, dokonywane bez wyraźnej zgody BNM Real Estate Sp. z o.o. jest zabronione.

Odpowiedzialność za treść

Wszystkie informacje zostały przez nas zebrane z należną starannością. W przypadku opublikowania niewłaściwych informacji na naszej stronie internetowej, firma BNM Real Estate Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku rażącego zaniedbania.

Rozwiązywanie sporów w UE

UE zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów:
http://ec.europa.eu/consumers/odr
Nasz adres e-mail znajduje się poniżej.

Odpowiedzialny za treść 

Więcej informacji na temat zawartości tej strony internetowej można uzyskać kontaktując się z nami:
BNM Real Estate Sp. z o.o.
Ul. Nowy Świat 47
00-042 Warszawa
tel. 22 102 12 11
e-mail: [email protected]

Prezes Zarządu: Jerzy Węglarz
Wiceprezes Zarządu: Michał Nisengolc

BNM Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 47, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000655018, REGON 366182115, NIP 5252691101, kapitał zakładowy: 25.000 zł opłacony w całości.

Informacje te są zgodne z Dyrektywą UE 2000/31/EC; .

REGULAMIN SERWISU WWW.bnmrealestate.pl

1. Postanowienia ogólne:
1.1. Właścicielem Serwisu www.bnmrealestate.pl (zwanego danej „Serwisem”) jest BNM Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 47, o numerze NIP 5252691101, zwana dalej „Właścicielem”.
1.2. Każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu (zwana dalej „Użytkownikiem”) przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
1.3. Korzystanie oraz rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
2. Działalność Właściciela i Serwisu:
2.1. Przedmiotem działalności Właściciela jest pośrednictwo w wynajmowaniu powierzchni biurowej dla firm.
2.2. Propozycja wynajmu może być zlokalizowana w biurowcach, lokalach użytkowych, kamienicach biurowych, domach oraz innych nieruchomościach przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z preferencjami Użytkownika Serwisu.
2.3. Oferta Serwisu kierowana jest do przedsiębiorstw, głównie z branży usługowej oraz pozostałych podmiotów potrzebujących przestrzeni biurowej i chcących skorzystać z usług oferowanych przez Właściciela.
2.4. Propozycje nieruchomości składane są drogą telefoniczną lub elektroniczną, po uprzednim kontakcie Użytkownika z Właścicielem za pośrednictwem Serwisu, ew. telefonicznym doprecyzowaniu preferencji Użytkownika zainteresowanego wynajmem. Oferta może być złożona przez właściciela nieruchomości współpracującego z Serwisem, głównego najemcę budynku lub agencję współpracującą.
2.5. W przypadku zawarcia Umowy najmu powierzchni w budynkach biurowych za pośrednictwem Właściciela, po wcześniejszym uzgodnieniu może zostać pobrane wynagrodzenie za obsługę od Użytkownika.
3. Dane osobowe:
3.1. Właściciel Serwisu będący administratorem danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych, przez polskie i unijne prawo, środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) i powyższą Polityką Prywatności RODO.
3.3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
4. Postanowienia końcowe:
4.1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu i wchodzi w życie z dniem publikacji. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Właściciela oraz pod adres e-mail ([email protected]).

Potrzebujesz wsparcia? Jesteśmy do Twojej dyspozycji